Notulen jaarvergadering 2019

Notulen jaarvergadering Fortunafans d.d. 12 november 2019

Aanwezig:De aanwezigen op de presentielijst. John Kuijt, Wim Bakker, Rene Koeman, Paul Britton, Jeanette Prins en Thecla Ooteman
Afwezig:Michel Boelens met afbericht
Locatie:Voetbalkantine Fortuna
Opgemaakt:Thecla

Opening
John Kuijt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, voornamelijk de ereleden Klaas Smit en Rob Dik alsmede de voorzitter van Fortuna Joost Cornelissen. 
Tevens deelt John mede dat de Supportersvereniging een cheque heeft overhandigd aan de voetbalclub ter waarde van € 9.000,– waarvoor gekozen is om het meubilair te vernieuwen. In principe zou dit voor 13 december verwezenlijkt moet worden.

Ook memoreert John dat het eerste team matig presteert en heeft gepresteerd en uiteraard het ontslag van de hoofdtrainer.

Na het openingswoord van John Kuyt werd er even stilgestaan bij het overlijden van onze leden van het afgelopen seizoen: Fred Wouda, Fred Molanus, Cor Bakker, Wim Aten, Wim Siemer en Henk Tanahatoe, waarvoor een minuut stilte in acht werd genomen.

Notulen vorige jaarvergadering
De notulen van de vorige jaarvergadering lagen ter inzage bij binnenkomst maar werden ook uitgedeeld. Rob Dik had een opmerking over deze notulen waarin Rob vermeldde geen excuses te geven aan Jan Bakker voor het feit dat bij de mooie documentatie die Rob had gemaakt er weinig fotomateriaal van QSC werd getoond, omdat hij deze presentatie naar zijn eigen perspectief had gemaakt.
Ook maakte Rob een opmerking over de vermelding van lid van verdienste. Dat moet worden aangepast in Rob Dik erelid en Peter Saft als lid van verdienste. Verder waren er geen opmerkingen over de notulen.

Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag werd voorgelezen door Thecla Ooteman en hier waren geen opmerkingen over bij de  aanwezigen.

Jaarverslag penningmeester
Dit was de eerste keer dat Paul het financieel verslag uitdeelde. Er hingen op verschillende ramen grote posters van dit verslag. Paul liep alle posten nog eens zeer uitgebreid door. Uiteindelijk bleek er een klein verschilletje te zijn en samen met Rob Dik hebben zij dit financieel verslag kloppend gemaakt. Ook het ledental loopt terug en we moeten er erg aan trekken om leden te werven. We zijn in ieder geval wel geëindigd in een positief saldo van € 3.668,–.
Jan Aten vroeg zich af waar die € 2.000,– naar toe is gegaan op het financieel overzicht. Dit is iets voor de Algemene Ledenvergadering van Fortuna en Jan zal dit uiteraard meenemen.

Margreet heeft gezegd dat de inkomsten van het controlehokje waarschijnlijk dit seizoen wel hoger komen te liggen aangezien we meer clubs uit de buurt hebben. De belangstelling qua supporters van de tegenpartij zou naar verwachting wel toenemen.

Tot slot kreeg Paul van Rob Dik een compliment voor de mooie uiteenzetting van het financieel verslag.

Kascommissie
Peter Verwer merkt wederom op dat agendapunt 5 moet zijn verslag kascommissie en geen verkiezing  kascommissie. Dit is vorig jaar ook vermeld maar nog niet aangepast. Dit zal nu per direct worden veranderd.

Verslag kascommissie
Peter Verwer nam het woord namens de kascommissie waarin hij Paul complimenteerde voor het uitgebreide financieel verslag en stelde voor na het controleren van de boeken de penningmeester te dechargeren. De kascommissie bestaande uit Peter Verwer, Jan Aten en Henk Wester stellen zich voor het komende jaar weer herkiesbaar.

Bestuursverkiezing:
Allereerst heeft John een oproep gedaan aan de leden om mee te helpen om het bestuur uit te breiden. Wij moeten op zoek naar nieuwe bestuursleden en wij maken ons ernstige zorgen over het voortbestaan van de Fortuna Fans.
Wim Bakker is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Hierna richt John zich tot Wim en bedankte hem voor zijn inzet al die jaren. Als er eventuele hand- en spandiensten verricht moeten worden zal Wim zich uiteraard beschikbaar stellen. Wim kreeg een bos bloemen en een kadobon voor zijn inzet.
John is ook aftredend en herkiesbaar en John heeft besloten om nog door te gaan maar waarschijnlijk niet voor de volle drie jaar.

Supporter(ster) van het seizoen
Ook dit jaar natuurlijk weer de benoeming van de supporter(ster) van het jaar. Dit jaar is besloten om Dick Smit als supporter van het jaar te benoemen. Dick is een zeer trouwe supporter die altijd aanwezig is op de uitwedstrijden. Ook al had de club verloren Dick wist er altijd weer de sfeer in te brengen. Een mooie blos bloemen en een kadobon werden aan Dick overhandigd.

Rondvraag:
Rob Dik kwam met een idee om er over na te denken om een keer een culinaire fietstocht te organiseren. Bij Groen Geel is dit een groot succes geweest. John zei dit mee te nemen in een bestuursvergadering) om volgend jaar een culinaire fietstocht te doen. Dit houdt in dat leden een voorgerecht maken, andere leden weer een hoofdgerecht en dat het nagerecht gezamenlijk in de kantine wordt opgediend. Het inschrijfgeld gaat naar de mensen die de gerechten klaarmaken. Dit wordt al jaren bij Groen Geel gedaan en het is een succes. Wij nemen dit uiteraard mee in de volgende vergadering.
Joost Cornelissen bedankte namens het Algemeen Bestuur van Fortuna uiteraard de Supportersvereniging voor het vele werk dat zij verrichten en uiteraard ook de prachtige donatie voor het meubilair.
Gusta Dik vroeg zich af of wij ook mensen persoonlijk benaderen om in het bestuur plaats te willen nemen. Uiteraard doen wij dat, want persoonlijk benaderen is doeltreffender dan een oproep plaatsen.
Gerard Battem vroeg zich af hoe het nu moet met het klaverjassen als er nieuw meubilair komt. Het zijn grote tafels in plaats van de kleine tafels. John geeft als antwoord dat de oude tafels behouden worden en tijdens de klaverjasavonden worden deze tafels weer neergezet.

John sluit de vergadering om 21.15 uur en wees de aanwezigen erop de deze avond zal worden afgesloten met een interview met Kees Klinkenberg met scheidsrechter Erwin Blank. Erwin heeft al diverse wedstrijden gefloten in de eerste divisie. Het was een boeiend gesprek waarin ook de leden vragen konden stellen en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Na afloop van dit interview kregen Kees en Erwin een bos bloemen en stelde John een consumptie beschikbaar voor alle aanwezige leden.

Opgemaakt door Thecla Ooteman
(secretaris Fortuna Fans)

Total Page Visits: 504 - Today Page Visits: 2