Count per Day

  • 18560Totale vertoningen:
  • 36vertoningen vandaag:
  • 579vertoningen per maand:
  • 18Bezoekers per dag:
  • 0Bezoekers op dit moment online:

Notulen jaarvergadering seizoen 2016 / 2017

Notulen jaarvergadering Fortuna Fans d.d. 14 november 2017

1. Opening en mededelingen
John opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder de ereleden Klaas Smit en Dick van den Brink en geeft een terugblik op het afgelopen seizoen. Ook staat John nog even stil bij het overlijden van Marjon Kaman en zijn moeder Hanneke Kuijt en overige leden, waarvoor hij een minuut stilte vraagt.

Ook in het openingswoord heeft John het over de prestaties van de teams. H1 hebben wisselend succes, H2 zijn overtuigend kampioen geworden en D1 helaas niet. Onder de jeugd waren er verschillende kampioenen.

Twee jaar geleden hebben wij Fortuna het terras en de grote tafels geschonken maar de overkapping is er niet gekomen. Hiervoor in de plaats zullen er twee grote parasols geplaatst worden.

2. Notulen jaarvergadering 2016
Deze werden voorgelezen door Thecla Ooteman en hier waren geen opmerkingen over.

3. Jaarverslag secretaris 2016
Deze werden voorgelezen door Wim Bakker en ook hier waren geen opmerkingen over.

4. Jaarverslag penningmeester
Het financiële overzicht werd door Rob Dik uitgedeeld. Rob doet verslag van de inkomsten en uitgaven van afgelopen seizoen. Hij kan dit jaar afsluiten met een positief saldo van ruim € 2.500,–. Er is een teruggang van het aantal leden. Uitgangspunt is ooit 1000 leden geweest maar dat is niet meer haalbaar. Na de betalingsverzoeken komen er veel afzeggingen maar er komt niemand bij.

5. Kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Peter Verwer, Henk Wester en Fred Molanus. Peter Verwer voerde het woord. Het door de penningmeester gepresenteerde financieel overzicht geeft een getrouw beeld van de inkomsten en uitgaven. Na controle door de kascommissie is decharge verleend.

6. Verkiezing kascommissie
Fred Molanus is aftredend en niet herkiesbaar. Jan Aten meldt zich weer hiervoor ter vergadering aan.

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Rene Koeman en Thecla Ooteman. Beiden gaan door, waarvoor uiteraard onze dank.

8. Supporter van het jaar
Dit jaar hebben wij Loes Veenis gekozen tot supportster van het jaar. Dit vanwege haar grote inzet al die jaren. John overhandigt haar bloemen en de kadobon. Met een blos op haar wangen bedankt zij iedereen voor deze enorme verrassing.

9. Wat verder ter tafel komt alsmede de rondvraag
Gerard Kuijt vraagt of alle kaarters ook lid zijn van Fortuna. Hier wordt ja op geantwoord.

Kees Klinkenberg vraagt zich af wat een voordeling saldo is op het financiële jaarverslag. Lachend wordt hierop geantwoord dat dit een typefoutje is, dit moet uiteraard voordelig zijn.

Jan Bakker is eventueel bereid om mee te helpen de brieven te bezorgen.

Hans van Enkhuizen vraagt zich af waarom de twee luchtkanonnen niet meer gebruikt worden. John antwoordt hierop dat er te weinig mensen zijn om deze neer te zetten en weer af te bouwen. Ook moeten de luchtkanonnen een andere plaats krijgen. Dit moet zeker weer opgenomen worden in de volgende bestuursvergadering.

Luud Glas merkt op dat de website van de FortunaFans niet meer up to date is. Rob zegt dat hij gelijk heeft maar dat er een probleem is met het inloggen op die site. Hij gaat met Thecla weer proberen om de site weer in de lucht te krijgen.

Gerard Battem komt met een opmerking over het klaverjassen. Dit keer wordt er in de wandelgangen gesproken over het feit dat de prijzen niet goed zijn verdeeld. De deelnemers denken dat degenen die keezen meer prijzen krijgen dan de klaverjassers. In principe is dit niet zo, want de deelnemers van keezen zijn met z’n tweeën en de klaverjassers zijn alleen. Vandaar deze verwarring.

Hierna was het pauze en heeft Marcel Blank een klein verhaaltje over het voetbal gehouden en tevens de gastspreker Heini Otto geïntroduceerd. Heini heeft ons vermaakt met zijn voetbalcarrière. De presentatie werd leuk gemaakt door het tonen van foto’s die heel herkenbaar waren.

Om 21.20 uur wordt de vergadering gesloten en werden Marcel Blank en Heini Otto in de bloemetjes gezet voor een leuke, gezellige en informatieve avond.

Opgemaakt door Thecla Ooteman
14 november 2017