Count per Day

  • 18560Totale vertoningen:
  • 36vertoningen vandaag:
  • 579vertoningen per maand:
  • 18Bezoekers per dag:
  • 0Bezoekers op dit moment online:

Notulen jaarvergadering 2017/2018

Notulen jaarvergadering Fortunafans d.d. 13 november 2018

Opening
John Kuijt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Opvallend was dat de belangstelling dit keer aanzienlijk groter was dan normaal. Met de aankondiging in het clubblad dat de jaarvergadering omlijst zou worden met een nostalgisch tintje zal er zeker toe bijgedragen hebben tot een flink aantal belangstellenden.

Na het openingswoord van John Kuyt werd er even stilgestaan bij het overlijden van onze leden van het afgelopen seizoen: Maartje Steenbakker, Gerrit Krom, Harm Piek, Dolf Heijmans Sr. en Cees Valk waarvoor een minuut stilte in acht werd genomen.

Notulen vorige jaarvergadering
De notulen van de vorige jaarvergadering werden voorgelezen door Thecla Ooteman en hier waren geen opmerkingen over.

Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag werd voorgelezen door Wim Bakker en ook hier waren geen opmerkingen over bij de  aanwezigen.

Jaarverslag penningmeester
Rob deelt het financieel verslag uit en loopt de posten nog eens allemaal door. Op dit moment zijn er nog maar 640 leden, dus het aantal krimpt. Nadat Rob alles heeft doorgenomen en er geen commentaar wordt geleverd sluit Rob af met de mededeling dat dit zijn laatste optreden was voor het bestuur van de Fortuna Fans.

Kascommissie
Peter Verwer merkt op dat agendapunt 6 moet zijn verslag kascommissie en geen verkiezing. Dit zal worden aangepast.

Verslag kascommissie
Peter Verwer verwoordde het verslag van de kascommissie en stelde voor na het controleren van de boeken de penningmeester te dechargeren. Daar Peter aftredend was en er geen nieuwe kandidaten zich meldden heeft Peter zich weer beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode.

Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Rob Dik en Peter Saft
John vroeg aan beide heren om naar voren te komen waarna hij hen hartelijk heeft toegesproken over hun diensten die zij de afgelopen jaren hebben gedaan. John heeft informatie ingewonnen bij diverse bestuursleden. Rob heeft meer dan 45 jaar als bestuurslid meegedraaid en was hiervoor in het verleden reeds gehonoreerd als lid van verdienste. Peter Saft heeft zich vele jaren verdienstelijk gemaakt onder andere bij de organisatie van de jaarlijkse fietspuzzeltochten en de loterijverkoop tijdens de thuiswedstrijden. Peter werd voor zijn jarenlange diensten benoemd tot lid van verdienste. Beide mannen kregen een warm applaus bij hun afscheid vergezeld van een prachtig boeket en een dinerbon.

Hierna houdt Rob zijn presentatie met een diavoorstelling. Tijdens de diapresentatie werd de nadruk gelegd op de vele acties binnen de club om gelden te genereren ter ondersteuning van de Fortuna, hierbij te denken aan bijvoorbeeld onderhoud van het complex, in de vorm van aanschaf grasmaaiers, hekwerk, vernieuwing clubgebouwen, busvervoer bij belangrijke wedstrijden voor de supporters, financiële ondersteuning Jeugd en Damesvoetbal, trainingskampen, nieuwe stoelen tribune etc. Na afloop bedankt Rob de bestuursleden van de FortunaFans en wordt door middel van een klein koffertje de positie van Rob formeel overgedragen aan Paul Britton, waarvoor uiteraard applaus.

Paul nam het woord en bedankte Rob en de overige leden voor het in hem gestelde vertrouwen en meldde dat hij het penningmeesterschap zal proberen voort te zetten zoals Rob dat jarenlang heeft gedaan.

Door Rob werd daarna nog even stilgestaan bij de daling van het ledenaantal naar 650 leden welke toch een jaarlijkse inkomstenbron betekent van circa € 4.500,–.

Tot slot werd nog opgemerkt dat John aan de vergadering moest vragen of zij akkoord gaan met de benoeming van Paul Britton en Michel Boelens. Op dit verzoek werd uiteraard positief geantwoord.

Supporter(ster) van het seizoen
Na de presentatie was de benoeming van de supporter(ster) van het jaar aan de beurt. Dit jaar waren het twee dames die in het zonnetje werden gezet. Tot hun eigen grote verbazing zijn het Liesbeth Mulder en Joke Gorter geworden als dank voor hun inspanningen tijdens het klaverjassen gedurende de afgelopen jaren.

Als klapstuk van de jaarvergadering werden er oude films vertoond van de autopuzzelrit, het vissen en de kerstbingo. Nostalgische beelden waarbij de tijd even stil bleef staan.

Bij de rondvraag kwamen er een drietal opmerkingen vanuit het publiek die een voor een behandeld werden.

Wim Breeuwer wil een aanpassing bij het spel Tour de France. Vanwege de vele uitvallers dit jaar heeft men nauwelijks gebruik kunnen maken van de opgegeven invallers. Rob heeft dit al besproken met Erwin v.d. Brink. Dit is nog niet helemaal uitgewerkt en wordt uiteraard weer meegenomen in een van de volgende bestuursvergaderingen.

Jan Bakker toonde zijn teleurstelling dat in de diapresentatie van Rob niets van QSC is meegenomen. Rob verontschuldigde zich hiervoor en zal met QSC contact opnemen om op een van de volgende vergaderingen enkele QSC films te presenteren.

Voorzitter Joost Cornelissen bedankte beide clubs QSC als ook WFC voor hun support. Hij roemde de huidige Fortuna Fans voor de samenwerking en hoopte het contact nog vele jaren te mogen voortzetten.

Hans van Enkhuizen meldde tenslotte dat de stoeltjes van de tribune van slechte kwaliteit zijn en aan vervanging toe zijn. Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

John sluit de vergadering om 21.45 uur en wees de aanwezigen erop dat 23 maart 2019 de datum zal zijn voor het vieren van het 90 jarig bestaan.

 

Opgemaakt door Thecla Ooteman
(secretaris FortunaFans)